NIK RAHIMAH BINTI NIK MUSTAPHA

Pegawai Pemantau Harga
KPDNHEP Besut

Emel: pph_besut@kpdnhep.gov.my
Tel: 096902203