Halimah Binti Arshad

Pegawai Pemantau Harga
KPDNHEP KAPIT

Emel: pph_kapit.kpdnhep@1govuc.gov.my
Tel: 084799678