ASMAH HANI BINTI ABDUL GHANI

Pegawai Pemantau Harga
KPDNHEP Alor Setar

Emel: asmah_hani@kpdnhep.gov.my
Tel: 047001800