NUHA BINTI MAHSHAR

Pegawai Pemantau Harga
KPDNHEP Tanah Merah

Emel: nuhamahshar11@gmail.com
Tel: 099503600