NURAINI BINTI BAHAROM

Pegawai Pemantau Harga
KPDNHEP Kota Bharu

Emel: ranie_1789@yahoo.com.my
Tel: 097416050