NOR AZLIZA BINTI BASRI

Pegawai Pemantau Harga
KPDNHEP Kota Bharu

Emel: pph_kotabharu@kpdnhep.gov.my
Tel: 097416050