NOR SHARMIMI BT ABD HALIM

Pegawai Pemantau Harga
KPDNHEP Shah Alam

Emel: mimie.a.halim@gmail.com
Tel: 0355107426