Norfarhana Bt Mohd Salleh

Pegawai Pemantau Harga
KPDNHEP Tapah

Emel: mhbn_tapah@kpdnhep.gov.my
Tel: 054010471