Rajvinderjeet Kaur a/p Kalwant Singh

Pegawai Pemantau Harga
KPDNHEP Perak

Emel: mhbn_ipoh@kpdnhep.gov.my
Tel: 052543391