AIESAH BINTI ROYANI

Pegawai Pemantau Harga
KPDNHEP Johor Bahru

Emel: pph_jb@kpdnhep.gov.my
Tel: 072272828