NOOR SHAIFOL BAHRI B AB RAHMAN

Pegawai Pemantau Harga
KPDNHEP WP Kuala Lumpur

Emel: ssepu@yahoo.com.my
Tel: 0340454504