MOHD NORHAISHAM BIN FAKRI

Pegawai Pemantau Harga
KPDNHEP WP Kuala Lumpur

Emel: mohdnorhaisham86@gmail.com
Tel: 097257968