Syed Muzammil Shah bin Sayed Muhamad

Pegawai Pemantau Harga
KPDNHEP Kota Bharu

Emel: syedmuzammil@kpdnhep.gov.my
Tel: 097416000