Suriati bt Abdullah

Pegawai Pemantau Harga
KPDNHEP Perlis

Emel: ppj_kangar@kpdnhep.gov.my
Tel: 049771451