Gurmukh Singh A/l Magor Singh

Pembantu Penguatkuasa
KPDNHEP Pulau Pinang

Emel: gurmukh@kpdnhep.gov.my
Tel: 0340454478