Rohaida Binti Ibrahim

Pegawai Pemantau Harga
KPDNHEP Langkawi

Emel: pph_langkawi.kpdnhep@1govuc.gov.my
Tel: 049660420