Shamnaziman Bin Mohamed Taulan

Pegawai Penguatkuasa
KPDNHEP Langkawi

Emel: shamnaziman@kpdnhep.gov.my
Tel: 049660420