Mahathir Bin Barahim

Pembantu Penguatkuasa
KPDNHEP Kudat

Emel: mahathirberahim@kpdnhep.gov.my
Tel: 088615315